Condicions generals

Condicions generals

Reserves, abonament del servei i embarcament

-Les reserves cal formalitzar-les amb prou temps, per poder concertar els dies i la modalitat de sortida que s’adapti millor als vostres desitjos.

-Pel que fa al pagament, cal fer-ne efectiu el 50% en formalitzar la reserva, en concepte de dipòsit, i el 50% restant, mitjançant transferència bancària dos dies abans de la sortida, o en metàl·lic el mateix dia de la sortida, en tot cas sempre abans de l’embarcament (en aquest cas s’aplicaran les condicions descrites en l’apartat d’anul·lacions).

-El preu fixat inclou els serveis especificats.

-El punt d'embarcament i de comiat del viatge és el Port de Port de la Selva


Anul·lacions

- En les anul·lacions realitzades 7 dies abans de l'embarcament només es retornarà el 20% de l’import abonat en concepte de reserva.

-En el cas que la reserva es cancel·li la durant la darrera setmana abans de l'embarcament no es retornarà cap quantitat del dipòsit formalitzat en concepte de reserva.

-Si per qualsevol motiu imputable al client s’ha d’interrompre la sortida, una vegada iniciada, no es tindrà dret a cap reemborsament.

-En el supòsit que el client renunciï alguna activitat contractada, durant el desenvolupament de la mateixa, no tindrà dret a la devolució del seu import.

-Velabrava es reserva el dret d'anul·lació d'alguns serveis o de la totalitat dels mateixos, quan les condicions meteorològiques, operatives o de seguretat ho facin necessari. En aquests casos es cercarà una nova data per dur a terme el servei contractat, i si no fos possible es reemborsarà la totalitat de l'import abonat.

-Totes les persones que s’embarquin hauran d'acceptar i complir amb rigor les normes de seguretat i les indicacions que efectuï el patró en pujar a bord. En cas d’incompliment d’aquestes previsions, per part del passatge, Velabrava es reserva el dret a suspendre l'activitat programada, sense que resti obligada a la devolució de l'import del servei o activitat suspesos.

-L’embarcament d’armes, estupefaents i productes que puguin contravenir la legislació espanyola queden totalment prohibits.

-El preu de l'arrendament, inclou l'assegurança de l'embarcació.Foto: 
El Tión

© Vela Brava 2023